Prevenirea incendiilor în unitățile de învățământ

Pe 15 septembrie, odată cu începerea noului an şcolar 2015-2016, porţile unităţilor de învăţământ se vor redeschide pentru a-i primi pe copii şi elevi în grădiniţe, şcoli şi licee. Pentru siguranţa acestora, pe timpul cât se află la cursuri, trebuie evitată producerea unor evenimente, dintre care cele mai grave ar fi incendiile.

Producerea unui incendiu într-o unitate de învăţământ poate avea consecinţe deosebit de grave, prin pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale deosebite.

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, Serviciul Prevenire din cadrul I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte câteva reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru unităţile de învăţământ, premergător şi pe timpul desfăşurării anului şcolar:

Premergător începerii anului şcolar:

Verificarea instalaţiilor electrice, de încălzire şi a instalaţiilor de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice de către personal autorizat, eliminându-se defecţiunile constatate;

Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura construcţiilor se vor executa cu personal atestat;

Protecția golurilor din elementele de construcţie cu rol de compartimentare (pereţi, tavane) cu materiale rezistente la foc cel puţin 15 minute;

Verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor de către personal autorizat;

Asigurarea necesarului de stingătoare conform prevederilor normelor în vigoare;

Asigurarea evacuării rapide şi sigure a persoanelor şi bunurilor din clădire – întocmirea și afișarea planurilor de evacuare în caz de incendiu. Acestea se întocmesc:

– pe nivel, dacă se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
– pe încăperi, dacă în ele se afla cel puţin 50 de persoane;
– pentru încăperile destinate cazarii, indiferent de numărul de locuri.

Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi destinate cazării, pe partea interioară a uşilor;

Stabilirea unui sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu precum și a măsurilor de informare și cunoaștere a acestuia de către elevi, personalul didactic și didactic auxiliar;

Clasele în care sunt elevi cu handicap locomotor şi clasele I trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă;

Înainte de sezonul rece se vor verifica, cu personal autorizat, mijloacele de încălzire locală (sobele cu/fară acumulare de căldură şi coşurile pentru evacuarea fumului), eliminându-se eventualele defecţiuni şi asigurându-se buna funcţionare a acestora.

Pe timpul desfăşurării anului şcolar:

Menținerea liberă a căilor de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se menţin libere şi întreţinute corespunzător;

Traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât şi circulaţia lesnicioasă, atât ziua cât şi noaptea;

În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor, nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare, etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie;

În laboratoare, ateliere, etc. se vor introduce numai materialele didactice (substanţe, reactivi, etc.) necesare pentru ziua respectivă;

La încheierea activităţilor didactice se vor goli coşurile de gunoi în locurile special destinate, situate în afara construcţiilor;

La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere, etc;

Pentru ca instalaţiile electrice să nu constituie cauze de incendiu, se interzice:

– utilizarea instalaţiilor sau echipamentelor electrice cu improvizaţii sau defecţiuni;
– înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate;
– suprasolicitarea instalaţiilor electrice (conductoare, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina admisă prin racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor.

Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi;

Semestrial se vor executa exerciţii de alarmare – evacuare cu asigurarea participării întregului personal de elevi și cadre didactice;

Se vor desfășura activități privind educaţia elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva incendiilor, care se va face organizat în şcoli, conform unei programe de învăţământ.